cees
projectmanagement
Lodewijk van Deyssellaan 18
2182 VP Hillegom
T 06 54216202
E cees@cees.nu

cees
projectmanagement
E cees@cees.nu

Algemene voorwaarden van Cees Projectmanagement, Lodewijk van Deyssellaan 18, 2182 VP Hillegom, Ingeschreven KvK Den Haag: 52400328 


Artikel 1. Geldigheid Algemene Voorwaarden

1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van opdracht, tot het verrichten van (advies)werkzaamheden en het vervaardigen en leveren van bescheiden voor een opdrachtgever door Cees Projectmanagement, Cees.nu en Cees Project & Quality Management, gevestigd te Hillegom, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.W.M. Mientjes, hierna te noemen “CPM”.

1.2: De opdrachtgever zal hierna worden aangeduid als “cliënt”.

1.3: Voor zover tussen CPM en cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van CPM en van eventueel door CPM ingeschakelde derden.

1.4: De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

1.5: De overeengekomen versie van de algemene voorwaarden blijft van kracht indien CPM geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

1.6: Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Geldigheid en duur van de overeenkomst

2.1: CPM en cliënt kunnen overeenkomen dat de aanpak, de omvang en timing van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende verplichtingen zullen worden uitgebreid of gewijzigd. Indien over de daaraan verbonden kosten geen nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt zal het laatst overeengekomen tarief ook voor deze werkzaamheden gelden.

2.2: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Dit kan onder andere leiden tot wijziging van de prijs en de termijn van uitvoering.

2.3: Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CPM.

2.4: Indien CPM bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door haar ingeschakelde derden en deze derden beëindigen de overeenkomst met CPM tussentijds, dan zal CPM zich tot het uiterste inspannen de door haar ingeschakelde derden in een dergelijk geval binnen een redelijke termijn te vervangen, zodat er alsnog uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst. Indien dat niet lukt, dan kan CPM de overeenkomst opzeggen, zonder dat daar schadevergoeding tegenover staat. Dit geldt ook indien door cliënt ingeschakelde derden de samenwerking tussentijds beëindigen.

2.5: Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CPM zal CPM in overleg met cliënt zorg dragen voor overdracht aan derden van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt zijn te wijten, die ertoe leiden dat het voortzetten van de overeenkomst redelijkerwijs niet van CPM kan worden verlangd.

2.6: CPM en cliënt hebben beiden het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussen- komst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:

in geval CPM of cliënt ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na ingebrekestelling door de tekort schietende partij is hersteld;

in geval CPM of cliënt een gerechtvaardigd beroep doet op overmacht en de periode waarin de over- macht voortduurt langer dan twee maanden is of zodra vaststaat dat deze periode langer dan twee maanden gaat duren. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CPM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CPM niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen;

in geval CPM of cliënt een natuurlijk persoon is door overlijden van een van beiden, indien door cliënt uitstel van betaling is aangevraagd, cliënt in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;

indien CPM of cliënt niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks een eventuele ingebrekestelling.

2.7: Ingeval een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kunnen zowel CPM als cliënt deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin opzegging schriftelijk plaatsvond.

2.8: Bij voortijdige beëindiging door CPM, heeft cliënt recht op medewerking van CPM met betrekking tot de overdracht aan derden van nog te verrichten werkzaamheden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor CPM extra kosten met zich meebrengt, zullen deze in redelijkheid aan cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Honorarium

3.1: Alle werkzaamheden ten behoeve van cliënt worden volgens het geldende tarief en met de voor uitvoering noodzakelijke kosten, in rekening gebracht. Facturatie vindt wekelijks plaats.

3.2: Mits anders overeengekomen zijn in het tarief van de overeenkomst niet inbegrepen de overige kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten, reis- en verblijfskosten. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de cliënt gefactureerd worden op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

3.3: Het overeengekomen tarief is exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.4: Bezwaar tegen de hoogte of componenten van een factuur van CPM dient binnen 14 dagen na verzending daarvan schriftelijk aan CPM gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar, of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt cliënt geacht met de factuur in te stemmen.

3.5: Indien de overeenkomst is aangegaan voor een sluitende periode van een half jaar of langer is CPM gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, om het met cliënt eerder afgesproken tarief eenmaal per jaar automatisch aan te passen op basis van de CBS dienstenprijsindex (DPI) voor de commerciële dienstverlening. CPM zal cliënt over zulks voornemen schriftelijk een maand voorafgaand aan de ingangsdatum informeren. Bezwaar tegen een tariefswijziging van CPM dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan CPM gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt cliënt geacht met de wijziging in te stemmen.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1: Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep of verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt CPM zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten.

4.2: Indien de cliënt niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt 8% rente vermeerderd met € 40,- kosten in rekening worden gebracht.

4.3: Gerechtelijke kosten die CPM moet maken in verband met de invordering van de haar op grond van dit artikel toekomende bedragen, waaronder de kosten van rechtsbijstand, komen voor rekening van cliënt.

4.4: Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buiten- gerechtelijke kosten voor rekening van cliënt met een minimum van 200 euro per geval.

4.5: In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van cliënt tot de wettelijke schuldsanering, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van CPM op cliënt onmiddellijk opeisbaar.

4.6: Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.7: CPM kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. CPM kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Weigering van voornoemde betalingen doen niets af aan de betalingsverplichting van cliënt om alle openstaande bedragen te voldoen.

4.8: Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CPM verschuldigde.

4.9: CPM kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan CPM de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van CPM gevolg wordt gegeven is CPM gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de cliënt op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

Artikel 5: Offertes 

 5.1: Offertes van CPM zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij binnen 30 dagen na de offerte datum aanvaardt, dan heeft CMP het recht het aanbod uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

5.2: Een samengestelde prijsopgave verplicht CPM niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

5.3: Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is CPM gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

5.4: Informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van CPM is zo nauwkeurig mogelijk, maar geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kan cliënt geen rechten ontlenen.

5.5: CPM kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving bevat.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1: CPM en cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.2: Indien CPM op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en CPM zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is CPM niet gehouden tot vergoeding van schade of schadeloosstelling ten gevolge hiervan en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6.3: CPM en cliënt zijn verplicht om ten opzichte van door hen in te schakelen derden dezelfde geheimhoudingsverplichtingen op grond van dit artikel te bedingen.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1: Alle in het kader van de opdracht door CPM voor cliënt ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van CPM. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

7.2: Alle door de CPM ten behoeve van cliënt verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door cliënt en zijn te vermenigvuldigen door cliënt ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door CPM verstrekte stukken mogen niet door cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CPM openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 8. Reclames en onderzoek

8.1: Klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de cliënt uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van een project schriftelijk te worden gemeld aan CPM, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens CPM vervalt.

8.2: Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van cliënt niet op.

Artikel 9. Uitvoeringstermijn

Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient cliënt CPM schriftelijk in gebreke te stellen. CPM dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1: CPM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat cliënt is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.2: Indien CPM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van cliënt beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.3: De aansprakelijkheid van CPM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.4: CPM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.5: Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CPM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CPM toegerekend kunnen worden;

c. en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.6: CPM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.7: Indien cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens CPM is gehouden, dan is cliënt aansprakelijk voor alle daaruit voortkomende schade aan de zijde van CPM.

Artikel 11. Vrijwaring derden

11.1: Cliënt vrijwaart CPM voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

11.2: Cliënt is gehouden om CPM zowel in als buiten rechte bij te staan indien CPM wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien cliënt in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is CPM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CPM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 12. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van cliënt jegens CPM één jaar.

Artikel 13. Contract overneming

13.1: Cliënt is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van CPM over te dragen aan derden. Voor zover CPM al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contract overneming blijft cliënt te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

13.2: Voorts geldt dat voor zover CPM al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contract overneming, CPM niet tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1: Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14:2: Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van CPM.

 

Ondergetekende verklaart hierbij de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

 

Naam:

Adres:

Plaats:

Datum:

Handtekening: